-  -

מדיניות פרטיות אפליקציית My Bite

 1. כללי

 1. אלטמן בריאות שותפות כללית, מרחוב משה אביב 2, אור יהודה (להלן: ״החברה״) מכבדת את פרטיותם של משתמשי האפליקציה המופעלת על ידה.

 2. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו הנה לסקור, בין היתר, את היקף המידע שנאסף, לפרט את מדיניות החברה בנוגע למידע זה וכן לפרט את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים בעת השימוש באפליקציה.

 3. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ________________[a].

 4. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, נודיע לכם על כך באמצעות העלאת גרסה חדשה של מדיניות הפרטיות לאפליקציה. המשך השימוש באפליקציה לאחר פרסום השינויים תהווה קיבול של מדיניות הפרטיות המתוקנת.

 5. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש של האפליקציה אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 6. באמצעות הורדת האפליקציה והשימוש בה הנך מביע את הסכמתך לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך (לרבות אך לא רק מידע אישי) כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.

 1. רישום לאפליקציה

 1. לשם ניהול יומן תזונה אישי וקבלת המלצות כלליות לתזונה מאוזנת ולאורח חיים בריא, תתבקש לספק לנו מידע אישי אמין ועדכני, הכולל: מגדר, תאריך לידה, גובה, משקל, פעילות גופנית, אורח חיים, הריון והנקה, עיר מגורים וכתובת אי מייל (להלן: "המידע"). מובהר כי ללא מסירת המידע, לא תוכל לקבל את שירות ניהול יומן תזונה אישי וקבלת המלצות כלליות.

 2. את הרישום תתבקש לבצע באחת מ- 2 הדרכים הבאות; (1) רישום לשירות באמצעות פרופיל הפייסבוק האישי שלך, אשר יהווה רישום בהתאם לתנאי שימוש אלה. ברישום באמצעות פרופיל פייסבוק, המשתמש מאשר לחברה להשתמש בכל התוכן הכלול בפרופיל האישי שלו, לרבות פרטים אישיים, תמונות, רשימת חברים, העדפות אישיות או לחילופין, באמצעות (2) גוגל (Google ), אשר יהווה רישום בהתאם לתנאי שימוש אלה. ברישום באמצעות גוגל, המשתמש מאשר לחברה להשתמש בכל התוכן והמידע הקיים בחשבון הגוגל שלו.

 3. מטרת קבלת מידע הינה לאפשר לחברה לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל את השירות למשתמשים. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לנהל יומן תזונה אישי ולקבל המלצות כלליות.

 4. החברה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האפליקציה בלבד.

 5. מסירה והקלדה של המידע על ידך, מהווה הסכמה לעשיית שימוש על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כאמור במסמך פרטיות זה ובכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך לקבל דברי דואר אלקטרוני ומסרונים כאמור להלן.

 6. הנך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

 7. ייתכן ובעת הרישום לאפליקציה ומילוי המידע, תתבקש לאפשר לאפליקציה גישה ל לנתונים הקיימים במכשיר הנייד שלך, לרבות גלריית התמונות שלך, למצלמה (כולל וידאו). רשימת ההרשאות הנדרשת לאפליקציה עשויה להשתנות מעת לעת ומפורטת בעת התקנת או עדכון גרסה של האפליקציה.  על מנת לקבל את השירות המוצע באפליקציה עליך לאשר גישה זו.

 8. במהלך השימוש באפליקציה יצטברו נתונים אודות אופן השימוש באפליקציה ע"י המשתמש, לרבות שירותים בהם התעניין, עמודים בהם צפה וכיו"ב. נתונים אלו, ישמשו בעיקר לניתוח סטטיסטי, ובאם יועברו לצד שלישי, לא יזהו את המשתמש באופן אישי.

 9. ידוע לך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית לאפשר את איסוף המידע ומסירתו הינה מרצונך החופשית ובהסכמתך.

 10. מידע אשר ייאסף ויצטבר אודות המשתמש ופעולותיו באמצעות האפליקציה (להלן: ״הנתונים״) ישמרו במאגר המידע והנתונים של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות במסמך זה, לרבות; דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות לקוחות, ניהול מועדון לקוחות, שיווק ועוד ובהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.

 1. השימוש במידע

פרטי המשתמש שצוינו לעיל (בין אם פרטים אישיים שנמסרו על ידו ובין אם נתונים שנאספו אודות אופן השימוש באתר), יישמרו במאגר מידע של החברה והחברה מתחייבת לעשות במידע זה שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולמטרות המפורטות להלן:

 1. יצירת קשר עם המשתמש בנוגע לפעילותו באפליקציה, חשבון המשתמש, ענייני שירות לקוחות ונושאים שונים הקשורים לאפליקציה.

 2. לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים נוספים שמפתחת החברה, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת.

 3. לשפר ולהעשיר את חווית המשתמש והשירותים והתכנים המוצעים באפליקציה, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באפליקציה וציפיותיהם, שינוי או ביטול של שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 4. להעביר, לאחר אישור מפורש ומראש של המשתמש, פרטים לצד ג׳ לצורך המשך טיפול.

 5. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך אישית.

 6. להציג תוכן ופרסומים המותאמים אישית למשתמש.

 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

 8. בכל דרישה של גורם צד ג׳ למסירת מידע על פי דין.

 9. לצורך תחזוקת האפליקציה.

 1. דיוור ישיר

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה וכן אפשרות מענה באותה דרך בה מוצע המשלוח עם המילה "הסר".

 2. הנך רשאי בכל עת לדרוש בכתב שהמידע האישי המתייחס אליך ימחק מהמאגר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לחברה בכתובת הבאה: info@altman.co.il. אין באמור לעיל בכדי למנוע מהחברה לשמור את המידע האישי שלך שביקשת למחוק עת היא נדרשת לשומרו בהתאם להוראות הדין.

 1. אמצעי מעקב דיגיטליים

 1. האפליקציה עושה שימוש באמצעי מעקב שונים כגון (אך לא רק)  בעוגיות ("Cookies"  או "עוגיות") לשם תפעולה השוטף והתקין. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת דפי האפליקציה שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באפליקציה, ייתכן כי חלק מהמידע שמכילות העוגיות יכיל מידע אישי שלך. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

 1. האפליקציה עשויה לעשות שימוש אף בעוגיות צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה. למידע נוסף על עוגיות אלו תוכל למצוא באתר של גוגל בכתובת –https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/  וכן במדיניות העוגיות של פייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/policies/cookies/.

 1. מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

 1. על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת;

 2. במקרה בו העברת פרטיו נדרשת לצורך השלמת בקשה או פנייה מטעמו או אספקת שירות;

 3. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

 4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ומי מטעמו לבין החברה ומי מטעמה;

 5. בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ולגופם של החברה, של המשתמש ושל צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;

 6. במקרה בו העבירה או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו או מדיניות פרטיות אחרת דומה לה.

 1. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 1. אבטחת מידע

 1. החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האפליקציה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאפליקציה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באפליקציה באופן מוחלט.

 2. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האפליקציה, את התקשורת דרכה ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין הטלפון החכם של המשתמש לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האפליקציה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האפליקציה ועל תוכנה מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

 3. כן, החברה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האפליקציה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאפליקציה תתנהל כסדרה, ללא כל הפרעה, או שהאפליקציה או הנתונים שנאספו או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של אלטמן וכי ידוע למשתמש שאלטמן לא תישא באחריות בגין כל נזק או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 1. יצירת קשר בנושא פרטיות

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי המידע של החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני בכתובת  app@altman.co.il .

בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של בקשתך. החברה תעשה את מירב המאמצים להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

עודכן ביום 6.5.2020

[a]להוסיף לינק למסמך תנאי השימוש